KẾ HOẠCH Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 191/KH-UBND Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố