KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án ” Mỗi xã, phường một sản phẩm ” trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 229/KH-TU thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Đề án ” Mỗi xã, phường một sản phẩm ” trên địa bàn tỉnh

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn