KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 125/KH-UBND Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Nguồn: UBND thành phố