KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát trển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 103-KH/UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát trển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Nguồn: UBND thành phố