KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021

Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn