KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 108/UBND Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố