KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/1917 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 160/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 03/6/1917 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nguồn: UBND thành phố