CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền và cung cấp thông tin cho fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1069/UBND-VHTT V/v phối hợp tuyên truyền và cung cấp thông tin cho fanpage Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố