KẾ HOẠCH thực hiện Quy định số 114/QĐ-TW của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 195/KH-TU thực hiện Quy định số 114/QĐ-TW của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn