KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với Nhân dân năm 2022