KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 264/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025  

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn