Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây: Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn:Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn