Thông báo Về việc xét tuyển viên chức năm 2023 của Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo Về việc xét tuyển viên chức năm 2023

Nguồn: Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn