KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nguồn:Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn