KẾ HOẠCH Xây dựng ” Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị ” giai đoạn 2022-2030

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số133/KH-UBND Xây dựng ” Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị ” giai đoạn 2022-2030

Nguồn: UBND thành phố