Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND ngày 05/5/2022