Lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Chợ đầu mối – Bến xe khách thành phố Bắc Kạn

3. Phieu lay y kien Nhiem vu

6. Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến