Tỉnh Bắc Kạn tổ chức xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm, sản phẩm OCOP và trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Ba Bể

Nguồn: Báo Bắc Kạn