Liên đoàn lao động thị xã hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

Liên đoàn Lao động thị xã Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 đến các CĐCS, công đoàn Giáo dục thị xã, cụ thể như sau:

1. Các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, gồm: 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015), 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) (hướng dẫn, đề cương tuyên truyền cho từng sự kiện)

  2. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.

– Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản ViệtNamtrong 85 năm qua.

– Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung phản ánh những kết quả tích cực đạt được từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

– Các cấp công đoàn tuỳ theo điều kiện để tổ chức các hình thức kỷ niệm như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thi tìm hiểu, tổ chức hành hương về nguồn, thăm quan di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân … tổ chức treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

– Tuyên truyền, giới thiệu phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, CNLĐ, nhất là đoàn viên công đoàn, CNLĐ trực tiếp sản xuất theo Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI “Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Tọa đàm “Công đoàn tham gia giới thiệu phát triển đảng viên công nhân”.

– Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; tệ nạn xã hội và các thông tin, quan điểm sai trái của phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

– Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng xuân Ất Mùi 2015 nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê đón tết.

3. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch).

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của Khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

– Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Cổ vũ CNVCLĐ trong nước và người lao động Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 -1/5/2015) gắn với hoạt động trong “Tháng công nhân” năm 2015.

– Ôn lại  lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2015) và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

– Khẳng định ngày 1-5 là ngày hội lớn của những người lao động Việt Nam, ngày biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn ViệtNamđối với giai cấp công nhân và người lao động ViệtNam.

– Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính truyền, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2015.

5. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015).

– Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân ViệtNamvà thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả hơn 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thông qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiểu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ;

6. Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giải cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; giải quyết kịp thời những kiến nghị của công nhân về thời giờ làm việc, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, sinh hoạt văn hoá… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

7. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/82015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).

– Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng tám năm 1945.

– Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 70 năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Đảng Cộng sản ViệtNam- Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng ViệtNammuôn năm !

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2015!

3. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!

        5. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) !

6. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2015!

7. Nhiệt liệt chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9!

9. Công đoàn tiếp tục đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động.

10. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước ViệtNamgiàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

11. CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày thành lập Công đoàn ViệtNam(28/7/1929-28/7/2015)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015)!