Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là mục tiêu và động lực của sự phát triển

Từ đó đánh dấu một mốc son quan trọng, hàng năm  trở ngày truyền thống thi đua yêu nước của các tầng lớn nhân dân cả nước nói chung và của công nhân viên chức lao động nói riêng. Thực tiễn 5 năm (2010-2015), thi đua đã trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo để tiếp tục phát triển của phong trào CNVCLĐ và họat động công đoàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của Thành phố.  

Chúng ta có thể khẳng định rằng phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ 5 năm qua là sự kế thừa và phát triển sáng tạo, vận dụng quan điểm, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Trong thời gian qua, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, của công đoàn cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Sau 5 năm triển khai thực hiện có nhiều thuận lợi kinh tế phát triển, đời sống của CNVCLĐ được cải thiện hơn. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi đua khen thưởng được coi trọng, thu hút đông đảo lực lượng CNVCLĐ tham gia tích cực, tạo bước chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị, đã xây dựng các kế hoạch, nội dung và biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua, nhất là phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác thi đua khen thưởng, Ban Thường vụ Công đoàn Thành phố đã ban hành Quy chế về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học.

Nhờ thi đua yêu nước, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ đã phấn đấu làm việc có chương trình, kế họach, chất lượng công tác được nâng lên; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, động viên, khuyến khích hòan thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do công đoàn phát động như: thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận, tụy, gương mẫu”; Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, phong trào Xanh sạch đẹp, an toàn trong lao động sản xuất có nhiều tiến bộ rõ rệt. Qua các phong trào thi đua yêu nước, đoàn viên công đoàn, CNVC trên tất cả các lĩnh vực công tác đã hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Hội nghị tiêu dương điển hình tháng 3/2015, LĐLĐ Thành phố tôn vinh, khen thưởng 17 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phpong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

 Mặt dù đạt được nhiều kết quả nêu trên, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục: về nhận thức còn một số ít tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thấy hết ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua yêu nước trong tình hình mới. Các cấp chưa thật sự quan tâm khen thưởng đến công nhân, viên chức lao động trực tiếp sản xuất; công tác; phong trào thi đua chưa đều, chưa sâu; chậm đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua để phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị, đối tượng; việc phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn; Một bộ phận công nhân lao động chưa thực hiện tốt ngày làm 8 giờ vàng ngọc, chất lượng và hiệu quả; mức khen thưởng thi đua tuy có nâng lên nhưng chưa thật sự tương xứng với công sức, trí tuệ của người lao động và chưa thật sự tạo được động lực kích khích CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua chưa được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thời, việc chọn và nhân điển hình chưa thường xuyên, liên tục.

Trong thời gian tới các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung và giải pháp cơ bản sau đây:

1-Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về tầm quan trọng và mục đích ý nghĩa của thi đua, thi đua và khen thưởng; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Đồng thời gắn thi đua với đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh” tạo thêm động lực của cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia phong trào thi đua yêu nước.

2- Nội dung, hình thức thi đua được cải tiến nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa, an sinh xã hội. Công đoàn chủ động đề xuất, phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

3- Các cấp công đoàn tích cực góp phần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kinh tế cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần đáng kể vào việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

4- Công tác tổ chức huấn luyện cho cán bộ làm công tác thi đua, sơ tổng kết biểu dương điển hình về thành tích thi đua; khen thưởng đúng tiêu chí, đúng người, đúng việc; tích cực xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về gương “người tốt, việc tốt” trong CNVCLĐ, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh và nhiệt tình của cán bộ công đoàn các cấp, nâng cao vị thế của một Thành phổ trẻ.