Ngày hội Đại đoàn kết Tổ 8B Phường Phùng Chí Kiên

 Tại Ngày hội, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Năm 2016, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 167 hộ dân của tổ 8B đã phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tích cực thực hiện lồng ghép nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với xây dựng đô thị văn minh. Kết quả, có 153/167 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Trong tổ không có hộ nghèo hay cận nghèo. 100% các ngõ xóm được bê tông hóa; 80% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố; 100% các gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học khuyến tài; nếp sống văn minh đô thị được triển khai ngày càng hiệu quả.

 

Năm 2017, tổ sẽ tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ phường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.