NGHỊ QUYẾT về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 170/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: HĐND thành phố