NGHỊ QUYẾT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 5 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 140/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 5 )

Nguồn: HĐND thành phố