NGƯỜI NỐI DÕI CON HỒNG, CHÁU LẠC

                              Trích: Báo nhân dân (Tuyển chọn)

                                        Tác giả: NGUYỄN QUỐC TIẾN

Bảy mươi lăm tuổi chân đạp đất
Đầu đội non sông, vai gánh sơn hà
Tay đao bút giữ yên xã tắc
Dạ thanh liêm, tâm sáng tựa trăng rằm.
Chủ tịch nước, thân mang trọng trách
Bậc hiền tài dễ có mấy ai
Đảng tín, dân tin người hào kiệt
Trước phong ba xoay chuyển cả càn khôn.
Gương sáng trong như Bao Công tái thế
Dẹp tham tàn, giữ vững kỷ cương
Bậc trượng phu đứng giữa đời thường
Học thánh nhân vì dân hành đạo.
Tuổi tuy cao nhưng lòng đầy nhiệt huyết
Vì yên dân người quyết chặn nội xâm
Chẳng phải ham danh vọng tước quyền
Chỉ nối dõi con Hồng, cháu Lạc.

Nguồn: Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Phòng VH –TT thành phố Bắc Kạn sưu tầm