QUY ĐỊNH Về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức,viên chức lãnh đạo,quản lý sau khi bị kỷ luật

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUY ĐỊNH số 1040 QĐ/TU về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức,viên chức lãnh đạo,quản lý sau khi bị kỷ luật

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn