Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 14/4/2023