QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 09/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn