QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố