QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2716/QĐ-UBND Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố