Quyết định số 2408/QĐ -XPVPHC ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 2408 QĐ -XPVPHC ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai