Quyết định số 881/QĐ -XPVPHC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 881QĐ -XPVPHC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính