QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu giải quyết việc làm; chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nghiện năm 2024 cho các xã, phường trên địa bàn thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 119/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu giải quyết việc làm; chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nghiện năm 2024 cho các xã, phường trên địa bàn thành phố

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn