QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập trạm y tế lưu động đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập trạm y tế lưu động đáp ứng công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn