QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 428/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn