KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 32/KH-HĐPH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn