QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 179/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn