QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Bắc Kạn  

Nguồn: Phòng TCKH thành phố Bắc Kạn