QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 106/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn