QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022 

Nguồn: Phòng Nội vụ thành phố