QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1092/QĐ-UBND Về việc công nhận mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023

Nguồn: UBND thành phố