Quyết đinh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023

Xen chi tết nội dung tại đây :QĐ số :2668/QĐ-UBND ngày 19/12/2022.Quyết đinh về viêc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023.