QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2600/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nội dung tệp đính kèm : Đề án VTVL Công chức Tp Bắc Kạn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn