THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 61/TB_UBND Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn