Tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em

1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH HỖ TRỢ, CAN THIỆP LĐTE (1)

2. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

3. DANH MỤC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

4. PHIẾU GHI CHÉP LĐTE

CV 1803 Sở LĐ (1)

KẾ HOẠCH 172 TP