Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2181 ngày 04.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn