Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 77 UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19