Tập huấn công tác khuyến học năm 2023

Ngày 18/4, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác khuyến học năm 2023 cho gần 200 đại biểu là Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường; Chi hội trưởng Khuyến học các thôn, tổ; trưởng ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

  Toàn cảnh lớp tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập”

Tại buổi tập huấn, giảng viên của Trường Đại học Mở Hà Nội đã trực tiếp báo cáo, hướng dẫn các học viên thực hiện Bộ công cụ đánh giá “Công dân học tập” theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ hội cơ sở; quán triệt các kế hoạch của tỉnh, thành phố về thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”.

Đây là một nội dung mới, trang bị những kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Đặng Tuyết