Tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022

Gửi kèm Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19 tháng 5 năm 2022: Kế hoạch Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022