Thành Đoàn Bắc Kan tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV

Tham gia buổi tuyên truyền này, các đoàn viên, thanh niên thành phố Bắc Kạn được cung cấp nội dung của các văn bản pháp luật về phòng chống HIV/AIDS; tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Bắc Kan. Đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; đường lây truyền, cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS…Đây là hoạt động thường xuyên của Thành đoàn Bắc Kạn nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Qua đó góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.