Thành phố Bắc Kạn chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được thành phố Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, việc tiếp cận đánh giá chuẩn nghèo đa chiều là một thay đổi lớn, gặp nhiều khó khăn. Song nhờ huy động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến nay giảm còn 1,68%; Hộ cận nghèo chiếm 1,5%.  vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện chương trình giảm nghèo tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Theo kết quả rà soát năm 2020, thành phố Bắc Kạn còn 199 hộ nghèo, giảm 27 hộ vượt chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao (chỉ tiêu giao 18 hộ). Hộ cận nghèo còn 178 hộ, chiếm 1,5%. Thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020 thành phố Bắc Kạn đã hỗ trợ các hộ nghèo với nhiều hình thức: Trong đó, tạo điều kiện cho 846 lượt hộ được vay vốn, tổng số tiền gần hơn 38 tỷ đồng . Phối hợp tổ chức 11 lớp dạy nghề trên địa bàn cho 364 lao động. Trong đó, có 10 lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo; giải quyết việc làm cho 3.036 lao động (lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 30 hộ). 100% học sinh con hộ nghèo, cận nghèo được hưởng chính sách miễn giảm học phí, trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa với tổng số tiền gần 230 triệu đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.200 lượt hộ nghèo, gần 900 lượt hộ cận nghèo và trên 7.700 lượt thẻ dân tộc thiểu số, với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Địa phương còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của Nhà nước đến với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như: Các chương trình chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách hưởng thụ văn hóa,… Các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho 50 hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ viễn thông, thực hiện tốt chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 175 hộ nghèo tại phường Huyền Tụng với số tiền hơn 46 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện cho hơn 1.200 lượt hộ nghèo. Chính sách hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh với số tiền hỗ trợ hơn 240 triệu đồng. Hỗ trợ nhà ở cho 60 hộ nghèo với số tiền hơn 02 tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, triển khai Chương trình 135 ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng luôn được quan tâm thực hiện, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng tiến độ tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, các dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phát triển sản xuất đã giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tổng số ngân sách nhà nước được giao thực hiện Chương trình 135 trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố là gần 1,2 tỷ đồng đến nay đã thực hiện giải ngân xong, để duy tu bảo dưỡng, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2016, thành phố đã hỗ trợ 02 máy xới đa năng, 1.222kg phân bón NPK Lâm Thao ..giúp cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo sản xuất kịp thời vụ. Năm 2018, thành phố Bắc Kạn đã cấp 40 triệu đồng cho UBND phường Huyền Tụng để hỗ trợ mua 02 máy phát cỏ, 02 máy nghiền thức ăn, 02 máy tẽ ngô, 02 máy xới đa năng trong sản xuất cho 05 hộ dân; trong đó có 04 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo. Năm 2019 hỗ trợ 40 triệu đồng mua 04 máy phát cỏ và máy xới đa năng cho 04 hộ dân.

Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững có hiệu quả, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo, nâng cao năng lực và giám sát đánh giá. UBND thành phố đã tổ chức tập huấn cho 862 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo, giám sát hộ nghèo tại xã, phường. Qua đó giúp cho cán bộ cơ sở nắm được kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo tại địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hàng năm để thăm nắm công tác thực hiện tại các xã, phường, các thôn, tổ nhằm lắng nghe nguyện vọng của người dân để có kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm nghèo hiệu quả.

Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo tại thành phố Bắc Kạn giảm còn 1,68%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. (Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%). Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy nguồn vốn được phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn ít, định mức hỗ trợ thấp, chưa đủ để nâng mức sống thoát nghèo cho các hộ dân, các công trình thực hiện còn hạn chế. Phát triển nông nghiệp còn khó khăn, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa dám mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, ảnh hưởng đến thu nhập người dân nông thôn. Hiện nay, số hộ nghèo người cao tuổi, người đơn thân, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo… không có khả năng thoát nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, nên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững còn khó khăn. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện công tác giảm nghèo chưa cao nên số lượng hộ nghèo được hỗ trợ theo nguồn vốn này còn ít…

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đăng ký, cam kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, địa phương tập trung sự đầu tư, các chính sách an sinh xã hội cho vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Triển khai các chính sách phù hợp với những hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo sống ở vùng thành thị. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ gắn với đối tượng, địa bàn và thời gian thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Trong thực hiện các chính sách cho người nghèo thực hiện dựa vào điều kiện vùng và của từng hộ gia đình để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo cần dựa vào các tiêu chí thiếu hụt của các hộ nghèo để hỗ trợ và cần hỗ trợ tập trung, có hiệu quả dựa trên nhu cầu thực tế của người dân./.

 Hoàng Thạc